มรส.ประชุมคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 2

s__11501571

มรส.ประชุมคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 2 …
เมื่อวันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ ห้องภูมิพัฒน์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการราชการแทนอธิการบดี มรส. เป็นประธานเปิดประชุมคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 2 พร้อมกับมีผศ.สุจารี ดำศรี กล่าวรายงาน
…ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม กล่าวว่า โดยที่เครือข่ายผนึกกำลังความร่วมมือในการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารและจัดการเรียนการสอน จึงได้มีการจัดโครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านคณิตศาสตร์ระหว่างสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการประกันคุณภาพศึกษา ซึ่งนำไปสู่การสร้างความแข้มแข็งในศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์ต่อไป…
…ด้านผศ.สุจารี ดำศรี กล่าวว่าประชุมคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งหลักสูตรคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพในการดำเนินกิจกรรม อีกทั้งเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนแนวการดำเนินงานตามพันธกิจระหว่างสถาบันและเป็นค่ายพัฒนาความคิดคณิตศาสตร์…