มรส.จับมือ 4 หน่วยงาน มอบพันธุ์เป็ดไข่ ในโครงการพลังเป็ดพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐสู่วิถีพอเพียง

sru-scienceweek-2562-18-227

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จับมือ 4 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สุราษฎร์ธานี นิคมสร้างตนเอง จ.สุราษฎร์ธานี และเทศบาลขุนทะเล คลีนิกเทคโนโลยี เครือข่าย มรส.มอบพันธ์เป็ดไข่พันธ์กากีแคมป์เบลล์และรำข้าวสาลีหมักยีสต์ ในโครงการพลังเป็ดพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐสู่วิถีพอเพียง โดยมีดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เป็นผู้มอบพันธุ์เป็ดไข่ อาหารเป็ด และอุปกรณ์เลี้ยงเป็ด ให้กับกลุ่มพลังเป็ด จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพลังเป็ดห้วยเสียด ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มพลังเป็ดนาคา ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง กลุ่มพลังเป็ดด่านสวี ต.สวชด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร กลุ่มพลังเป็ดกำพวน ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง และกลุ่มพลังเป็ดคลองเรือ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อีกทั้งยังมีเวทีกิจกรรมสรุปและถอดบทเรียนจากกลุ่มพลังเป็ด เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการพลังเป็ดพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐสู่วิถีพอเพียง ต่อไป ณ คณะวิทยาศสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment