สาธารณสุขชุมชน โชว์นิทรรศการนวัตกรรมและผลงานวิจัยทางสาธารณสุขช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพสังคมไทยในปัจจุบัน

2019-03-15-health-me-please

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงาน Health me please นิทรรศการนวัตกรรมและผลงานวิจัยทางสาธารณสุข เปิดเวทีแสดงผลงานนวัตกรรมทางสุขภาพที่ช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพสังคมไทยในปัจจุบัน

อาจารย์อาดือนา นิโด รองคณบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดงานกล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ความสําคัญกับการมุ่งผลิตบัณฑิตให้มี สมรรถนะในการเป็นผู้นํา มีทักษะในระดับสูงสําหรับการพัฒนาด้านสาธารณสุข ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถบริหารจัดการปัจจัยต่างๆ ในระบบสุขภาพ โดยใช้กระบวนการสร้างองค์ความรู้การพัฒนานวัตกรรม นําไปสู่การพัฒนานโยบายให้เอื้ออํานวยต่อการสร้าง ความแข็งแรงของชุมชน ดํารงไว้ซึ่งสุขภาวะของชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดี เพื่อการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป์ ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดงานนิทรรศการในครั้งนี้เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่สําคัญยิ่งในการส่งเสริมให้ นักศึกษาและผู้ร่วมงานใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้น นับเป็นโอกาสที่ดีที่ ผู้เข้าร่วมงานจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมที่ถูกนําไปประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสมกับสภาพปัญหาในพื้นที่ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ใกล้เคียงมาแล้ว การจัดนิทรรศการครั้งนี้มีเนื้อหาสาระครบถ้วนตามหลัก 3 อ. 2 ส. ของกระทรวงสาธารณสุข เชื่อว่าผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการฯ จะได้รับ ความรู้ที่ทันสมัย สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์สู่การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน นําไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิด คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน สืบต่อไป

นายพีรดนย์ เกิดมี นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า งาน Health me please นิทรรศการนวัตกรรมและผลงานวิจัยทางสาธารณสุข ที่สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการฯ เพื่อให้นักศึกษา สาธารณสุขชุมชน ได้ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมทางสุขภาพที่สร้างขึ้นเพื่อ แก้ไขปัญหาสุขภาพสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเน้นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในเทศบาล ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหลัก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักศึกษา สาธารณสุขชุมชน ลงฝึกภาคสนามในภาคเรียนที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โดยการจัดงานนิทรรศการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาปัญหาพิเศษ เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร่วมงาน ให้มีความตระหนักในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ตามหลัก 3 อ. 2 ส. นําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

งาน Health me please นิทรรศการนวัตกรรมและผลงานวิจัยทางสาธารณสุข ได้กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในกิจกรรมในครั้งนี้ มีนวัตกรรมและผลงานวิจัยทางสาธารณสุข จาก นักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชนและสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม จํานวน 43 ชิ้น และ ภายในงานยังจัดแสดงกิจกรรมที่สอดคล้องตามหลัก 3 อ. 2 ส. ประกอบไปด้วย การแสดงมวยไชยา เต้นบาสโลบ ซุ้มอาหารเพื่อสุขภาพ และผ่อนคลายไปตามสไตล์ คนรักไก่แจ้ นอกเหนือจากนั้นยังมีมุมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันความ ปลอดภัยในการทํางานจากสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยการจัด นิทรรศการฯ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ประจําสาขาสาธารณสุข ศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนยูง และองค์การนักศึกษาภาคปกติ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment