สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มรส. ส่งเจลแอลกอฮอล์แทนความห่วงใย ผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย ถึงนักศึกษา

S__12140561

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ดำเนินการผลิตเจลแอลกอฮอล์สื่อแทนความห่วงใย จำนวนกว่า 500 ขวด ผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถึงนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 หวังป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า พร้อมเตรียมกิจกรรม “สร้างองค์ความรู้ ปูพื้นฐานสาธารณสุขศาสตร์ ตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส.

สำหรับกิจกรรม “สร้างองค์ความรู้ ปูพื้นฐานสาธารณสุขศาสตร์ ตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติตัวให้เข้ากับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ อีกทั้งเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต รวมถึงเพื่อปลูกฝังความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่คณะ ให้สามารถอยู่ร่วมกับทุกคนและสังคมได้เป็นอย่างดี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาทุกชั้นปี ของสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์

นอกจากนี้ บุคลากรประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ และกรรมวิธีการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งแทนความห่วงใยไปยังนักศึกษาในสาขา ช่วงสถานการณ์โรค COVID-19 ระบาด ผ่านทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (Thailand Post) นักศึกษาจะได้มีสุขลักษณะที่ดีเป็นต้นแบบทางด้านสุขภาพต่อไป