คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผ.ศ.ดร.วรรณพิชญ์ จุลกัลป์ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

104853208_151077456552130_5352618445146668587_n

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพิชญ์ จุลกัลป์ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร