ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดลลักษณ์ พงศ์พานิช ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

dl

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดลลักษณ์ พงศ์พานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ