ขอเเสดงความยินดีกับ อาจารย์วสันต์ สุทธโส โอกาสที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561

wasamn

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเเสดงความยินดีกับ อาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเเละกิจการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561

โดยในอนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ 1/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ได้เเต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด เเละประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2561 โดยผลการคัดเลือกหรือประกาศฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุดนั้น

ในการนี้คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด เเละที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือดีเด่น ประจำปี 2561 เเล้วจึงประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 619 ราย ซึ่งจากผลการพิจารณา อาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเเละกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562

Blog Attachment