ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

asstf-28-10-2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษร เมืองทิพย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ (รหัส 5103)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ หนูแป้น พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (รหัส 0141)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ (รหัส 0133)