แจ้งกำหนดการรับ – คืนชุดครุยของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานที่ ณ โรงยิมเนเซียม

1. บัณฑิตสามารถรับชุดครุยได้ตั้งแต่วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ โรงยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัย (หลังอาคารสำนักจัดการทรัพย์สิน) โดยให้ท่านเตรียมใบจองครุยที่บัณฑิตจองไว้กับคณะที่ท่านสำเร็จการศึกษา พร้อมเงินชำระค่าเช่าชุดครุยและเงินประกัน เป็นจำนวน 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ในกรณีใบจองครุยหายให้ท่านกลับไปที่คณะฯ เพื่อทำการจองใบครุยใหม่

2. สำหรับผู้ที่ยังมีอุปกรณ์ เครื่องแต่งกายบัณฑิตไม่ครบนั้น ทางสำนักจัดการทรัพย์สินได้จัดเตรียมผู้ประกอบการในการจำหน่ายและให้เช่าชุดนักศึกษา/ชุดขาว/ชุดสูท และจำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษาไว้ด้านหลังอาคารสำนักจัดการทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

3. การคืนครุยและรับเงินประกัน ให้ท่านเตรียมใบคืนเงินประกันพร้อมนำชุดครุยมาคืนในวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ โรงยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัย (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ไม่เกินเวลา 17.00 น.)

โดยเงื่อนไขการคืนครุย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนตามที่ทางร้านโชติพันธุ์แจ้งในใบคืนเงินประกัน

 

หมายเหตุ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร 077 913344 สำนักจัดการทรัพย์สิน