สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บริการฉึดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาลงกรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บริการฉึดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาลงกรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ผู้สนใจใช้บริการสามารถใช้บริการได้ในวันที่ 4 มีนาคม 2561 ตั้งแต่ 8.30 – 16.30 น. ณ ณ อาคารสัตวบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี