สาขาวิชาชีววิทยาและศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมจัดโครงการ ธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชันระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชัน" ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 โดยมี ผศ.ไซนียะ สะมาลา และบุคลากรสาขาวิชาชีววิทยาร่วมเป็นวิทยากร