สาขาวิชาชีววิทยาจัดโครงการนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สงขลา และบริษัทห้องปฏิบัติการกลางสงขลา จำกัด

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดโครงการนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยนำด้วย ดร.ไซนียะ สะมาลา หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา และ ดร.เบญจมาศ หนูแป้น ได้ออกนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สงขลา และบริษัทห้องปฏิบัติการกลางสงขลา จำกัด เพื่อเป็นการพบปะผู้บริหารสถานประกอบการณ์ และเป็นการพบปะนักศึกษาที่ออกสู่ศูนย์ฝึก