ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

qa-pre-62-156

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมภูมิพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และห้อง SC101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจำปี 2561

Blog Attachment