ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
                    Bachelor of Science Program in Environmental Health

ชื่อปริญญาภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
                                 Bachelor of Science (Environmental Health)

คุณสมบัติสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

    สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและปัจจัยภายในประเทศหลายประการ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของประชากรและสภาพความเป็นเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนที่ทำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนเกินศักยภาพและความสามารถในการรองรับระบบนิเวศ ดังจะเห็นได้จากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น สภาพแวดล้อมไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ เกิดชุมชนแออัด คนจนเขตเมืองต้องอยู่อาศัยในที่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ มีปัญหาด้านสุขภาพอนามัย และขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด เป็นต้น
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญใน 8 เรื่องดังนี้ 1) การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 4) การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 5) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 7) การควบคุมและลดมลพิษ 8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ นอกจากนี้ยังบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ด้วยเป้าหมายครอบคลุม 3 ประเด็นที่สำคัญ คือ หลุดพ้นจากรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 3 มิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของ Green Growth ที่เน้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน คือ การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มุ่งเน้นการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 7 ด้าน คือ 1) ด้านคุณภาพอากาศ 2) น้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัย 3) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย 5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6) การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย และ 7) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 2  พ.ศ. 2555-2559)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สำเร็จการศึกษาจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น ครู/อาจารย์ นักวิชาการสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม หรือที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม นักควบคุมระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สารสนเทศทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือนักวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประกอบอาชีพอิสระด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
 หน่วยงานราชการ หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ

              คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์