สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธษนี รับการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจประเมินคือ
 1. ผศ.ผกามาศ  ปุรินทราภิบาล        ประธานกรรมการ
 2. ผศ.ดร.รัตนา  วงศูชูพันธ์             กรรมการ
 3. ดร.ชมพูนุท  ชัยรัตนะ                กรรมการและเลขานุการ