สาขาวิชาฟิสิกส์ รับการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธษนี รับการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง SC117 อาคารศูนยวิทยาศาสตร์ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจประเมินคือ
 1. ผศ.ดร.ศุภเดช  สุจินพรหม        ประธานกรรมการ
 2. ผศ.จิตรดารมย์  รัตนวัฒิ           กรรมการ
 3. ดร.สุพรรณิการ์  ศรีบัวทอง        กรรมการและเลขานุการ