คณะวิทย์ฯ มรส. มุ่งพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ทุกหลักสูตร ร่วมยกระดับมาตรฐานการศึกษาตามกรอบอุดมศึกษา

 
วันนี้(13 ก.ย. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) มุ่งพัฒนาอาจารย์ ทุกหลักสูตรกว่า 70 ท่าน ผ่านโครงจัดการเรียนการสอน การทวนสอบ และการวัดประเมินผล โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการแทนอธิการบดี มรส.ให้เกรียติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส.
 
ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้อาจารย์ในคณะได้พัฒนาตนในด้านคุณภาพของการเรียนการสอนให้สอดคล้องกันในทุกขั้นตอน ซึ่งจะส่งผลต่อการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 
ด้าน รศ.ดร. องอาจ นัยพัฒน์ วิทยากรโครงการ เผยว่า หลังจากจบการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะเข้าใจแนวทางและแนวความคิดในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับรายวิชาและหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้อาจารย์ได้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ได้เร็วยิ่งขึ้น
{AG}gallery_2560/58{/AG}