รับสมัครนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ

94030338_3030866246969664_8374070832783163392_n

สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบ3 ระหว่าง 17-27 เมษายน 2563
ประกาศผล 8️ พฤษภาคม 2563
สมัครออนไลน์ผ่านระบบของ TCAS
เข้าไปสมัครได้ที่ https://student.mytcas.com

หลักสูตรปรับปรุง 2563 เรียน 3️ ปี ฝึกงาน 1️ ปี

นักศึกษาที่เรียนจบในแต่ละปี จะมีสมรรถนะชั้นปี ดังนี้
ปีที่ 1️ นักการจัดการภับพิบัติเบื้องต้น
ปีที่ 2️ นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติ
ปีที่ 3️ นักเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการภัยพิบัติ
ปีที่ 4️ นักบริหารจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน