การจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. จับมือ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ฯ ระดมกำลังซ้อมแผนอพยพอัคคีภัย

2019-02-26-conflagration

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.62 สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี จัดโครงการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินและแผนอพยพหนีไฟประจำปี 2562 มีการซ้อมแผนตั้งแต่ แผนอพยพจากตึก แผนขนย้ายผู้บาดเจ็บ แผนดับเพลิง และแผนโรยตัวจากตึกสูง ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสโลแกน“เราฝึกเพื่อความพร้อม เราซ้อมเพื่อเพื่อช่วยชีวิต”

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีหลายอาคารที่สภาพตึกค่อนข้างเก่า และทางเดินบันไดค่อนข้างแคบ เป็นตึกที่มีนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์เป็นจำนวนมากใช้ตึกเพื่อการเรียนการสอน จึงส่งเสริมให้ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินและแผนอพยพหนีไฟ เพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการเรียนการสอนในรายวิชาเช่นนี้เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินและแผนอพยพหนีไฟ เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์มีความตระหนักและเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุสามารถระงับเหตุได้ทันท่วงที ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในเหตุการณ์การอพยพหนีเหตุไฟไหม้ เมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยภายในตึกนักศึกษา อาจารย์และ บุคลากรในมหาวิทยาลัยจะได้มีทักษะในการปฏิบัติหรืออพยพหนีอัคคีภัยอีกด้วย