การจัดการภัยพิบัติ ร่วมงาน Southern Safety Week 2018 เพื่อสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย

S__22585442

นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ เข้าร่วมโครงการสัปดาห์ความปลอดภัย (Southern Safety Week 2018) ณ โรงแรมบรรจงบุรี เพื่อสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อันจะช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะภาคปฏิบัติให้แก่ นักศึกษา