Invited to begin programming with ActionScript 3.0

กำหนดการโครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย ActionScript 3.0 เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน

วันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๖๑

เวลา กำหนดการ วิทยากร / ผู้ดำเนินการ
๐๘.๓๐-๐๘.๕๐ น. –    ลงทะเบียน
๐๘.๕๐-๐๙.๐๐ น. –    พิธีเปิดโครงการ อ.จันทรา บุญวิชัย
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. –    บรรยายหลักการเขียนโปรแกรมด้วย ActionScript 3.0 ดร. กรชุลี  คณะนา วิทยากร

อ.จันทรา บุญวิชัย ผู้ช่วยวิทยากร

 

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. –    ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วย ActionScript 3.0
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. –    ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วย ActionScript 3.0 โดยทดลองทำเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เวลา กำหนดการ วิทยากร
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. –    บรรยายหลักการการออกแบบกลไกลภายในเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ดร. กรชุลี  คณะนา วิทยากร

อ.จันทรา บุญวิชัย ผู้ช่วยวิทยากร

 

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. –    ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วย ActionScript 3.0 โดยทดลองทำเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. –    ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วย ActionScript 3.0 โดยทดลองทำเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม

Download ใบตอบรับได้ ที่นี่

Blog Attachment