การประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 The 4th Engagement Thailand Annual Conference: University Social Commitment in a Challenging Century

การประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4

The 4th Engagement Thailand Annual Conference:

University Social Commitment in a Challenging Century

 

การประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5–7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการนำภารกิจของมหาวิทยาลัยไปดำเนินงานด้าน Engagement ขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้และได้ศึกษาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการทำงานวิจัยรับใช้สังคมชุมชนมากขึ้น รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการได้

 

             

สำหรับการประชุมสัมมนาในครั้งนี้นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากจากเสนอกรณีศึกษาทั่วประเทศ เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความกรณีศึกษาด้าน University Engagement and Sufficiency Economy ในหัวข้อ “พลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิธีการพึ่งตนเอง” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตาม “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) ร่วมคิดร่วมทำแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน 2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 3) เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และนำไปสู่ผลงานวิชาการ 4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ นอกจากหลักการพื้นฐาน 4 ประการแล้วมหาวิทยาลัยยังคำนึงถึงปรัชญาและจุดเน้นที่ว่า “สร้างปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” โดยมีเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เพื่อการรับใช้ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสู่สากล โดยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ

สำหรับโครงการพลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิธีการพึ่งตนเอง มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพื่อฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้รำข้าวสาลีหมักยีสต์ทดแทนอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงเป็ดไข่แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจ ๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเลี้ยงเป็ดและผลิตไข่เค็ม สร้างเครือข่ายชุมชนที่มีขีดความสามารถในการผลิตและการตลาดทั้งภายในและภายนอกจังหวัดรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ๓) เพื่อพัฒนาระบบพี่เลี้ยงสนับสนุนที่เอื้อต่อการพัฒนาในพื้นที่และการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณผ่านการสร้างเงื่อนไขความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และ ๔) เพื่อสร้างระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทั้งในด้านกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ ให้ได้ข้อมูล ความรู้ และบทเรียนที่จะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม