วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มรส.สนองพระราโชบาย ร.10 ยกระดับคุณภาพชีวิตเน้นลดขยะตกค้างในชุมชน

2019-03-18-waste-reduction

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงชุมชนบ้านคลองเรือ ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมศึกษาการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอินทรีย์และการออกแบบเตาเผาขยะชุมชน เน้นลดปริมาณขยะที่ตกค้างในชุมชนบ้านคลองเรือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งได้รับพระราโชบายจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนให้ตรงเป้าและ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนท้องถิ่น จึงได้จัดทํายุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกันขึ้นเพื่อกําหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยฯให้ตรงประเด็นตามพระประสงค์ใน ด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กําหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น ในพื้นที่ รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี ชุมพรและระนอง

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกําเนิด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า คณะทํางานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยจากคณะต่างๆ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เป้าหมาย ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีแกนนําหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ตัวแทนกลุ่มองค์กรภาคประชาชน ให้ความสนใจและร่วมอภิปรายในการจัด กิจกรรมเวทีบูรณาการหน่วยงานทุนและศักยภาพเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยฯได้ดําเนินการบริหารจัดการขยะ โดยการทําเตาเผาขยะที่ต่อยอด มาจากการบูรณาการของประชาชนในหมู่บ้าน ให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วน ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ที่ผ่านมาชุมชนบ้านคลองเรือไม่มีการจัดเก็บขยะจากเทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ชาวบ้านต้องจัดการขยะด้วยตัวเอง ประกอบกับในพื้นที่มีเศษอินทรีย์อยู่มากเหมาะต่อการผลิตปุ๋ยหมัก ดังนั้นจึงได้ศึกษาการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอินทรีย์และการออกแบบเตาเผาขยะชุมชนให้เหมาะต่อพื้นที่ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และช่วยในการลดปริมาณขยะที่ตกค้างในพื้นที่ชุมชนบ้านคลองเรือ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Blog Attachment