นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคว้ารองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคว้ารองชนะเลิศอันดับที่2 การประกวดการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคโปสเตอร์(Poster Presentation) ในงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนครั้งที่ ๑๐ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อผลงาน : ประชาคมสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ บริเวณหาดเลนปากคลองกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
ผู้นำเสนอ : นางสาวสรินยา สุธาโพชน์ และ นางสาวเสาวลักษ์ โกเมศ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วัชรี รวยรื่น และ ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ภาพ/ข่าว : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม