คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร

คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร นำกระเช้าของขวัญมอบให้หลังจากท่านรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการผ่าตัดดวงตา

Blog Attachment