มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และบริษัทศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอันเป็นอาชีพที่ตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและมีผลต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมและการศึกษาของประเทศจึงมีความเห็นสอดคล้องกันการประสาน ความร่วมมือในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรทางวิทยา ศาสตร์ สาขาวิชาเทคโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และร่วมมือกันพัฒนาองค์กรความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงเพื่อประโยชน์ของทั้ง สององค์กร อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติ

 

In order to advance friendly relations between Suratthani Rajabhat university, Thailand andNational Taiwan Ocean University, Taiwan join in the following agreement on the promotion of education and academic exchanges between the two universities.

 

 

บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ จัดทำขึ้น เพื่อแสดงถึงความตกลงร่วมกัน ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ด้วยความประสงค์ที่จะร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

 

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างโรงเรียนเทพมิตรศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 จากเจตจำนงร่วมกันในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

 

M-Community GreenEve2Peace (GE2P) for Fishing Community is a project with the collaboration of Surattani Rajabhat University and Khun Talay Fishing Community which aimed to enhance aquaculture management and preservation of fresh water lake in Surattani, Thailand. GE2P project team has adapted the GE2P system to tailor to the requirement of local fishing community. The system has started to benefit the fishing community since March 2012.

GE2P incorporates technology into the management and preservation of aquatic life. By using web and mobile technology, GE2P provide services that utilize the Short Message Services (SMS) gateway to disseminate information to the Khun Talay Fishing Community on the fishing activities such as date, time to feed fishes and the correct strategy to fishing based on the tide. GE2P also provides service that collects information on weather from various sources via the net to produce a reliable weather forecast. Based on the forecast, the system adminstrator in Khun Talay Fishing Community will formulate advice on fishing activities and broadcast it via SMS as well as the web. By incorporating such technologies, communication breakdowns are resolved and decision making on fishing activities are now done in a more appropriate and intelligent manner. Thus, it is hoped that this project could improve, thereby ensure the sustainability of aquaculture management.

The mission of this project is to globalize M-Community GreenEve2Peace for Fishing Community by providing proper education, information dissemination and promoting services to the fishing community to improve the quality of life through productive aquaculture and continuous local ecosystem conservation. In addition, the goal of this project is to establish links between the communities and to encourage the participation of fishing communities, fishing related companies and authorities from various countries in Southeast Asia.