คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณบดี

ผศ. ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว

รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล : jirasak@sru.ac.th
โทรศัพท์ : 077-913362

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ศิริพร ทวีโรจนการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

ดร.อรณิช เผือกคง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายห้องปฏิบัติการและงานตรวจวิเคราะห์

ดร.พีรพงศ์ หนูช่วย

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

ดร.อรุโรทัย เจือมณี

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการวิชาการ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวขนิษฐา วิโสจสงคราม

หัวหน้าสำนักงานคณบดี