คณาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ออกบริการวิชาการเพื่อช่วยเหลือสุนัขเจ็บป่วย ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

คณาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ออกบริการวิชาการเพื่อช่วยเหลือสุนัขเจ็บป่วย ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ณ บ้าน ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ทำการให้ยารักษา ตรวจทางห้องปฏิบัติการ และดูแลต่อเนื่อง

{AG}gallery_2560/68{/AG}