ศูนย์วิทยาศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง จัดอบรม “นวัตกรรมนาโนกับการประยุกต์ใช้”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดจัดโครงการอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ “นวัตกรรมวัสดุนาโนกับการประยุกต์ใช้งาน” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓–๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง SC๑๐๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านนาโนเทคโนโลยีแก่ครูในระดับมัธยม และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์ความรู้ และเกิดศักยภาพในการนำวัสดุนาโนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน