คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินผลงานระดับคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการประเมินผลงานระดับคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ โดยมี ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ และ รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 2559 เป็นกรรมการ

{AG}gallery_2560/dean_ita{/AG}