คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องชัยพัฒนา อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการประเมินติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องชัยพัฒนา อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 6 มีนาคน 2561 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือ ศ.ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์   ประธานกรรมการ และ รศ.ดร.ดรุณี  รุกกรกานต์  กรรมการ เป็นผู้ตรวจประเมิน