คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสำรวจความต้องการชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ ต.ขุนทะเล โดยเชิญผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชนจากตำบลขุนทะเล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสำรวจความต้องการชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ ต.ขุนทะเล โดยเชิญผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชนจากตำบลขุนทะเล 10 หมู่บ้าน ร่วมหารือความต้องการในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนขุนทะเล

{AG}gallery_2560/khun_meeting_1st{/AG}