คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการเขียนผลงานตำแหน่งทางวิชาการ และ การเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการทวนสอบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการเขียนผลงานตำแหน่งทางวิชาการ และ การเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการทวนสอบ ในวันที่ 13 กันยายน 2560 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ตลอดกาบอบรม โครงการดังกล่าวนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงการครอบครัววิชาการ เป็นโครงการที่คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้นเพื่อสร้างอาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

{AG}gallery_2560/57{/AG}