คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร เป็นประธานในการประชุม และมอบนโยบายในการบริหารในด้านต่างๆ

{AG}gallery_2560/53{/AG}