คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษากลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษากลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ