อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทย์ฯมรส.ส่งนศ.สัมผัสประสบการณ์จริง ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ด้านอาชีวอนามัย

envi-health-62-11

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำโดย ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป์ ประธานหลักสูตร วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ดร.จิรวัฒน์ มาลา หัวหน้าโครงการ และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ร่วมกันจัดโครงการ “เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้วยการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์และโรงงานผลิตน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเป้าหมายของโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ด้านรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้นักศึกษา โดยกิจกรรมนี้ช่วยให้นักศึกษาสัมผัสประสบการณ์ ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพของตนเอง อีกทั้งยังได้รู้จักชีวิตการทำงานที่แท้จริงก่อนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้โครงการฯ นี้ ยังสอดคล้องกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) อีกด้วย