อาจารย์บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

อาจารย์บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว