สาขาวิชาชีววิทยาจัดค่ายชีววิทยาภาคสนามปีที่ 3 นำนักศึกษาลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฏร์ธานี

สาขาวิชาชีววิทยาจัดค่ายชีววิทยาภาคสนามปีที่ 3  นำนักศึกษาลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฏร์ธานี สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ผืนป่า ฝึกประสบการณ์ด้านปฏิบัติการภาคสนามด้านนิเวศวิทยาของพืช สัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพให้กับนักศึกษา

อ.กนกอร ทองใหญ่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. กล่าวว่า ค่ายชีววิทยาภาคสนาม จะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกการจำแนกชนิดสัตว์ป่า เทคนิคการวัดขนาดศึกษาโครงสร้างพืชเพื่อย่อส่วนโครงสร้าง ฝึกการเพาะจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มาเพื่อพัฒนาการเกษตร ฝึกจำแนกสัตว์เล็กน้ำจืดเพื่อเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำจากลำห้วยน้ำไหล สำรวจต้นไม้ที่มีความจำเป็นต่อที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารของสัตว์ป่า และการสำรวจมีผลต่อการประเมินสภาพป่าถึงการลดจำนวนคาร์บอนอันเนื่องจากภาวะโลกร้อน

ด้าน นายคทาวุธ สวยงาม นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. เผยว่า พื้นที่ป่าในประเทศปัจจุบันเหลือ 33%ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ การลดลงของพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เกิดจาก ผลประโยชน์ทางการเงิน การบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า จนลืมคำนึงถึงแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ส่งผลให้สัตว์ป่าลดน้อยลง และส่งผลผลกระทบในระยะยาว ขาดความตระหนักที่จะตามมาเมื่อป่าลดน้อยลง หากมนุษย์ยังทำลายป่าก็ไม่ต่างกับการที่มนุษย์ทำลายอนาคตของลูกหลานตนเอง