นักศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมกรวมกลุ่มร่วมแรงกันสร้างโรงเรือนเพาะชำเพื่อเป็นโรงเรือนสำหรับเพาะเลี้ยงกล้าไม้สวยงาม

นักศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมกรวมกลุ่มร่วมแรงกันสร้างโรงเรือนเพาะชำให้กำสาขาวิชาพืชศาสตร์ เพื่อเป็นโรงเรือนสำหรับเพาะเลี้ยงกล้าไม้สวยงามสำหรับใช้งานงานกิจกรรมต่างๆ