อธิการ มรส.เผยพร้อมเป็นเจ้าภาพพิธีรับปริญญาบัตรราชภัฏภาคใต้ ประจำปี 2560 ย้ำให้บัณฑิตปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตราชภัฏ ทั้ง 5 สถาบันทั่วภาคใต้ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ระหว่าง 12 – 14 พฤศจิกายนนี้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เปิดเผยว่า มรส.พร้อมเป็นเจ้าภาพพิธีรับปริญญาราชภัฏเขตภาคใต้เป็นครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้เตรียมความพร้องทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ตลอดจนบุคลากรที่รับผิดชอบของงานแต่ละส่วน หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานมาหลายครั้ง ต้องถือว่าทุกคนเป็นมืออาชีพ ที่มองเห็นงานโดยตลอด และพยายามปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหาอุปสรรคในรอบที่ผ่าน ๆ มาอย่างรอบคอบ ในส่วนของอาคารสถานที่ก็ได้มีการปรับปรุงบางส่วน เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานและมีความสวยงามสมพระเกียรติ และเป็นที่ภาคภูมิใจแก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตลอดจนผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับความไว้วาง พระราชหฤทัยในการเป็นเจ้าภาพติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความภาคภูมิใจยิ่งต่อภารกิจที่สำคัญในครั้งนี้ ความภาคภูมิใจที่ได้ขยายผลไปยังชาวสุราษฎร์ธานีด้วยที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยใกล้ชิดและได้มีโอกาสต้อนรับ ผู้มาเยือนที่มีทั้งบัณฑิตและผู้ปกครองจากทั่วภาคใต้ ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะแปรเปลี่ยนความภาคภูมิใจนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าภาพให้ดีที่สุดอย่าง สมพระเกียรติ และสมตามความตั้งใจของแขกผู้มาเยือนทุกท่าน

รศ.ดร.ชูศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับประโยชน์โดยตรง เบื้องต้น คือ ความภาคภูมิใจในการที่มีส่วนได้เป็นเจ้าภาพในพิธีการที่สำคัญในครั้งนี้ นอกจากนี้ การที่มีผู้คนจำนวนมากเดินทางเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะแขกผู้มาเยือนทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดในระยะยาว ประการสำคัญยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นอย่างดี ส่วนในด้านการสนับสนุนนั้น ทั้งส่วนราชการและสถานประกอบการหลายแห่งในจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดี และสนับสนุนบุคคล และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

“พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นพิธีที่มีเกียรติและมีคุณค่ายิ่งต่อบัณฑิตทุกคน ขอให้บัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ ปฏิบัติตนตามคำสัตย์ปฏิญาณที่ได้กล่าวในที่ประชุม ปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์กับสังคมด้วยการใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างแท้จริง”

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

{AG}gallery_2560/63{/AG}