อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ อ.เกาะสมุย

จัดโดย กรมเจ้าท่า สำนักการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย