ขอเชิญร่วมงานโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงานโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

The 1st Regional Undergraduate Conference on Science and Technology วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมภูมิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กำหนดการ โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี The 1st Regional Undergraduate Conference on Science and Technology วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมภูมิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เวลา กิจกรรม
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด  โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
09.30 – 10.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการ  โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10.00 – 11.00 น. บรรยายพิเศษ  เรื่อง  งานวิจัยกับการพัฒนาองค์ความรู้ โดย ดร.วัฒนา  รัตนพรหม
11.00 – 12.00 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง โดย ดร.เอนก  สุดจำนงค์  ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์และ ดร.สิทธิโชค ทรงสอาด
1. การเลือกเส้นทางการเดินรถในชั่วโมงเร่งด่วน กรณีศึกษา : เส้นทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไปยังศูนย์รับส่งผู้โดยสารขนาดเล็กในชุมชนเมือง (ตลาดเกษตร 1) โดย นางสาวสุดารัตน์  คชเชนทร์ และคณะ
2. การเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย นางสาวชฎากรณ์  คงปัญญา และคณะ
3. การหารูปแบบการเดินรถไฟฟ้า ECO ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดย นางสาวน้ำฝน  กรทิพย์ และคณะ
09.00 – 16.30 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคโปสเตอร์
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย (ต่อ)
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง โดย ดร.เอนก  สุดจำนงค์ /ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ และ ดร.สิทธิโชค ทรงสอาด
1. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การเลิกสูบบุหรี่ที่มีผลมาจากราคาบุหรี่ โดย นางสาวพรรณภัทร  สังข์กลับ
2. ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์กับมาตรการป้องกัน โดย นางสาวธัญญารัตน์ สุทธิ์ทอง และคณะ
3. โอกาสในการชนะสำหรับเกมการ์ดจดหมายรักโดย นางสาวณัฐณิชา  ทิพย์รอด และคณะ
14.30 – 15.00 น. มอบเงินรางวัลและวุฒิบัตรแก่นักศึกษาที่เสนอผลงานดีเด่น (ภาคบรรยายและโปสเตอร์)โดย  ผศ.สุรินทร์  สมณะ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15.00 – 16.30 น. พิธีปิดโครงการ