โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2560 โดยมีวิทยากรคือ คุณโชติกา อินทรปัญญา ให้ความรู้ในด้านการให้บริการ การสร้างบุคลิกภาพ

{AG}gallery_2560/60{/AG}