สถาบันพัฒนาภาษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรม เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ CEFR สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2

cerf-sci-2563-21

สถาบันพัฒนาภาษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรม เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ CEFR สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 โดยมีระยะเวลาในการอบรม ณ ห้อง Creative Learning ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 – 26 มีนาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนทำการสอบวัดความรู้ CEFR