ค่ายพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ วิทยากรโดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นพันธกิจบริการวิชาการให้กับโรงเรียนเครือข่าย และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ทำงานเป็นระบบ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดค่ายพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ค่ะวิทยากรโดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นพันธกิจบริการวิชาการให้กับโรงเรียนเครือข่าย และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ทำงานเป็นระบบ