นักศึกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ รร.เทศบาล3 ตลาดล่าง ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ถือเป็นพันธกิจบริการวิชาการ ร่วมกับการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร

นักศึกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ รร.เทศบาล3 ตลาดล่าง ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ถือเป็นพันธกิจบริการวิชาการ ร่วมกับการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร