โครงการค่ายพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมเพทอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมเพทอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ขึ้น ณ ห้อง ปัญญวิทย์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ผู้ช่วยศาสตารจารย์สุรินทร์ สมณะ กล่าวว่า “คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สำคัญ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นศาสตร์ที่พัฒนาไปร่วมกัน คณิตศาสตร์เป็นฐานของศาสตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรม การคิดวิเคราะห์ ประเทศไหนที่มีคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาไปพร้อมๆกัน ประเทศนั้นจะเป็นประเทศที่พัฒนาได้รวดเร็วมากยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น”

{AG}gallery_2560/71{/AG}