ขอเชิญประชุม

เรียน อาจารย์ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ อ.สัญญาจ้างที่มีสัญญาปฏิบัติงาน 3 ปี ทุกท่าน
ด้วยคณะฯ มีข้อหารือและพิจารณาแบบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
คณะฯ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิพัฒน์ (้ห้อง 200 ที่นั่ง)