พิธีลงนามความร่วมมือ mou ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี นำโดยท่าน ดร.สำรวย ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี โดยทั้ง ๒ ฝ่าย ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการระหว่างกัน เช่น การเป็นวิทยากร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา หรือด้านอื่น ๆ ตามที่เห็นร่วมกัน
ข้อ ๒ สนับสนุนทรัพยากรในการทำกิจกรรมทางวิชาการตามความเหมาะสม
ข้อ ๓ ร่วมมือทางด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละฝ่าย

Blog Attachment