วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เสริมสร้างทักษะให้นักเรียนในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

SCI_0927

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ งานหลักจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม ซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561โดยมีหน่วยงานทั้งภายใน และนอกมหาลัยวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าร่วมมากกว่า 33 หน่วยงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในการเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2561 กล่าวว่า การที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกับเครือข่าย จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นนับว่าได้ทำหน้าที่เดินรอยตามพระยุคลบาทสานต่อพระราชปณิธานและสร้างความตระหนักที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย การจัดงานในวันนี้เป็นวิธีการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ลงมือปฏิบัติจริง แสดงให้เห็นว่าในวงการศึกษาได้ให้ความสำคัญกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น ช่วยกระตุ้นความสนใจและพัฒนาความก้าวหน้าทางนวัตกรรมของประเทศไทย และขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ทุกหน่วยงาน ที่ได้ร่วมกันจัดงานที่เป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาไทยในวันนี้

ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ในปีนี้ทางคณะได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน ให้มีความน่าสนใจตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีความสนใจการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เปิดเวทีโชว์ผลงานนักศึกษา อาจารย์ ประชาชนในท้องถิ่นและภาคเอกชน ได้เผยแพร่ผลงานทางการศึกษาค้นคว้า วิจัย นวัตกรรมผลผลิตต่าง ๆ ตามนโยบายของผู้บริหารที่จะผลักดันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โดยในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งของวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์และวงการศึกษาของไทยก็จะย้อนอดีตไปวันที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2411 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า ของปีไว้ได้อย่างแม่นยำ ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ